NÄYTTELYKESKUSHANKKEEN ESITTELYT KEVÄÄLLÄ 2010

Maaliskuun lopussa 31.3.2010 seuran sihteeri Samuli Puotila esitteli Pirkanmaan Ilmailuhistorian Näyttelykeskushankkeen ideoita Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:lle. Paikalla olivat läsnä Tredean toimitusjohtajan Ari Tuulentien lisäksi Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila, GoTampere Oy:n toimitusjohtaja Kari Saikkonen ja Tredea Oy:n projektipäällikkö Mikko Salo.

Puotila esitteli hankkeen kolme eri toteutusvaihtoehtoa ja laajan toiminnallisuusidean. Ensimmäisessä toteutusvaihtoehdossa näyttelykeskus rakennettaisiin lentokenttäalueelle täysin uutena alueen toimintoja ja matkailua lisäävänä kohteena, kuten Puotila oli aiemmin laatimassaan diplomityössään esittänyt. Toisessa toteutusvaihtoehdossa Näyttelykeskus integroitaisiin terminaali T2:n laajentamisvaiheeseen. Keskus sijaitsisi uudistetussa ja laajennetussa terminaalirakennuksessa toiminnoiltaan rajallisempana, mutta edelleen matkailullisesti ja kulttuurillisesti alkuperäisen ideansa säilyttäen. Kolmannessa vaiheessa kokonaan uusi lentoterminaali sijaitsisi uudessa näyttelykeskusrakennuksessa. Tällöin näyttelykeskus toteutettaisiin täydessä suunnitellussa laajuudessaan, mutta sen oheen rakennettaisiin tilat lentokenttäterminaalin toimintoja varten.

Kaikki läsnäolijat totesivat hankkeen olevan monipuolinen ja mielenkiintoinen sekä  hyödynnettävissä oleva idea lentokenttäalueen tarjonnan monipuolistamiseksi. Erityisesti hankkeen matkailulliset tekijät herättivät kiinnostusta. Hankkeen todettiin olevan helposti liitettävissä terminaalitoimintoihin, kuten kahvilan, matkailupalvelujen sekä esimerkiksi mahdollisesti uuden paikoituslaitoksen yhteyteen. Myös vuokrattava pieni  air business-kokouksiin suunnattu auditorio voisi olla käyttökelpoinen.
Uusi paikoitushalli voisi sijaita esim. terminaalien välissä, josta olisi helppo kulkuyhteys molemmille puolille. Tämä sijainti tarjoaisi myös mahdollisuuden meidän kaavailemillemme toiminnoille suoran liittymän lentokenttäplatalle. Kokousväli piti tärkeänä ehdotuksemme tarjoamia viihdyketekijöitä, joita tulevaisuudessa yhä kasvava matkustajamäärä tulee edellyttämään. Tällä hetkellä arvioidaan, että matkustajamäärä nousee lähivuosina nopeasti jopa 1,5 miljoonaan / vuosi.

Ongelmallisena pidettiin rahoituksen järjestymistä. Kuka olisi valmis rahoittamaan tilojen rakentamisen ja ketkä olisivat valmiita tulemaan toimijoiksi vuokralle näihin tiloihin? Kuka rahoittaisi museotoiminnan, jos siihen kytketyt koneiden säilytystilan vuokraus, entisöinti- ja korjaustoiminta jäisi pois. Paljonko vierailijoita museossa kävisi? Voidaanko periä pääsymaksua ja kuinka paljon? Voiko museo täyttää museolain edellytykset, jolloin valtion tuki olisi mahdollinen? Kuka pyörittäisi museotoimintaa?

Näiden ongelmien tarkemmaksi kartoittamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi ehdotettiin liiketoimintasuunnitelman teettämistä. Muuten kokousväki totesi jo laaditun aineiston olevan riittävää jatkotoimenpiteitä varten. Kaikki osapuolet, eli  Tredea Oy, Kauppakamari ja GoTampere Oy ilmoittivat olevansa valmiita esitettyjen ideoiden eteenpäin viemiseksi Tampere-Pirkkalan lentokenttäalueen tulevassa kehittämisessä.


VIERAILU KANTRI ry:llä 6.4.2010 JA HALLITUKSEN TOIMENPITEET SEN POHJALTA ALKUKESÄLLÄ 2010

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen, sihteeri  Samuli  Puotila ja varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen vierailivat 6.4.2010 Tampereen seutukunnan maaseudun kehittämisyhdistyksen Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahden puheilla kysymässä neuvoa Pirkanmaan Ilmailuhistorian näyttelykeskushankkeen liiketaloudellisen suunnitelman teettämisestä.
Tredea Oy:n vierailussa 31.3.2010 saamamme suosituksen mukaan saimme vihjeen hakea Kantri ry:ltä rahoitusapua liiketaloudellisen suunnitelman teettämiseksi.
Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti ei nähnyt esteitä suunnitelman rahoitushakemuksen jättämiseksi tietyt edellytykset huomioiden.
Saimme Kylkilahdelta apua hakemuksen jättämiseksi. Suurin työ on laatia hankesuunnitelma ja laskea tarvittavan rahoituksen määrä.

Seuran hallitus kokoontui heti samana päivänä 6.4.2010 ja päätti hakea rahoitusapua liiketaloudellisen suunnitelman laatimiseksi Kantri ry:ltä.

Hallitus kokoontui uudelleen 19.5.2010 jolloin päätettiin rahoitushakemushankkeen osapuolista ja tarkemmista yksityiskohdista.  Projektin johtajaksi valittiin Samuli Puotila. Projektin ohjausryhmänä toimii muu hallitus. Projektin tilikirjanpitäjä etsitään hallituksen jäsenistä. Itse suunnitelmatyön laatijaa haetaan lähialueen talousalan oppilaitoksista tai tarvittaessa yksityiseltä talousalan ammattilaiselta.
Pääkustannuserän hankkeessa muodostaa juuri tekijän veloittaman korvaus työstä. Muut kustannukset muodostuvat lähinnä materiaalitarpeista ja muista kiinteistä kuluista. Seuran tulee varata tietty osuus koko hankkeen rahoituksesta omarahoituksena. Omarahoituksesta 25 % on seuran talkootyötä (esim. suunnittelukokouksia).

(SP 13.6.2010)

UUTISET