KEVÄTKOKOUS 2012

Paikka: Cargotec Oy Ab, Tampere
Aika: 29.05.2012 klo 18:00

0 Alustus
Puheenjohtajamme Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi.
Tapani Keskuoja esitelmöi ”Hanssin-Jukan” mittaritauluprojektista, ja muisteli nuoruusvuosiaan Tampereen Härmälässä.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen avasi virallisen kevätkokouksen klo 18:48.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Klaus Lehtonen.

3. Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Oksanen ja Pekka Jylhämö.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös
Yrjö Lehtonen esitteli tilinpäätöksen.

8. Esitellään toimintakertomus
Risto Viljanen esitteli toimintakertomuksen ja työryhmien toimintakertomukset.

9. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
Lehtonen luki kokoukselle Pekka Jylhämön laatiman toiminnantarkastuskertomuksen.
Esitetty toiminnantarkastajien tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.-31.12.2011 hyväksyttiin.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokous vahvisti toimikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Viljanen kiitti Tapani Keskuojaa esitelmästä.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Klaus Lehtonen kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:10.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Tasekirja
Liite 4: Toimintakertomukset
Liite 5: Toiminnantarkastuskertomus
Liite 6: Läsnäololista

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi, Tampereella 15.08.2012

KOKOUSKUTSU
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen
Tiistaina 29.05.2012 klo 18:00 Cargotec Finland Oy:n tiloissa
Valmetinkatu 5 33900 TAMPERE

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat ja mahdolliset muut hallituksen esittämät asiat
Alustuksena Tapani Keskuoja kertoo ”Hanssin Jukan”-entisöintiprojektista.
Liitteenä kokouksen esityslista ja toimintakertomukset kaudelta 2011.

Tervetuloa !
Hallitus
14.5.2012

KEVÄTKOKOUKSEN 29.05.2012 ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3§ Valitaan kokouksen sihteeri
4§ Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7§ Esitetään tilinpäätös
8§ Esitetään toimintakertomus
9§ Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12§ Kokouksen päättäminen

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 - 31.12.2012
Yleistä
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura on toiminut mahdollisimman avoimen ja tehokkaan jäsenistön tiedottamisen toteuttamiseksi. Yhteistoimintaa muiden ilmailun parissa toimivien tahojen kanssa on edelleen jatkettu ,mm. Tampereen museotoimen ja Vapriikin kanssa yhteistoiminta on ollut antoisaa.
Maaliskuussa Samuli Puotila laati Pirkanmaan Ilmailun näyttelykeskuksen mittavan kannattavuusselvityksen hankesuunnitelman. Loppuvuonna näyttelykeskushanke on ollut hieman toiminnassa taka-alalla, mutta uutta vaihetta odottaen. Uusia lahjoituksia on otettu vastaan ja olemassa olevaa materiaalia on saatettu arkistokuntoon.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Pertti Kangasniemi varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri, Yrjö Lehtonen rahastonhoitaja ja hallituksen jäseninä Uolevi Öster ja Seppo Kaivola.
21.11.2011 tuli seuralle ja koko suomalaiselle ilmailulle suuri suruviesti. Hallituksen jäsen Uolevi Öster menehtyi äkillisen sairauskohtauksen jälkeen.
Österin tilalle hallitukseen valittiin syyskokouksen yhteydessä Jouko Lehikoinen.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 9 kertaa.
1. Hallituksen kokous 25.01.2011:Sopimus varastotilan käytöstä Seuran ja Tampereen Museon kesken, pienoismallikokoelman inventointi sekä jäsenasioita
2. Hallituksen kokous 08.02.2011: Näyttelykeskushanke-asiaa, Esko Kanervon pienoismallit tilanne, kesän 2011 ilmailutapahtumia.
3. Hallituksen kokous 10.03.2011: kevätkokousasiat ,pienoismallien inventointitilanne, näyttelykeskustilanne kannattavuusselvitys - hankesuunnitelma.
4. Hallituksen kokous 18.04.2011: tilinpäätösasiat, toimintakertomus, inventoinnit.
5. Hallituksen kokous 18.05.2011: Jäsenasiat ,kevätkokous-asiat.
6. Hallituksen kokous 16.07.2011: Pienoismallien tietokanta, Marttilan amfibioultran tilanne, näyttelykeskushankkeen toimintastrategian muuttaminen.
7. Hallituksen kokous 20.09.2011: Näyttelykeskus-hankkeen tilanne, Tuomo Pihlavan vierailu ja aineiston tilanne, syyskokousvalmisteluja.
8. Hallituksen kokous 02.11.2011: Vapriikki – nettinäyttelyasia, syyskokous tilanne/valmistelut.
9. Hallituksen kokous 08.12.2011:Syyskokousasiat ,PIK-12 säilytys ja vuokra.

Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 18.05.2011 Cargotec Finland Oy:n tiloissa Tampereella. Ennen kokousta , alustuksen muodossa, tiedotettiin jäsenistölle näyttelykeskushankkeen tilanteesta ja Esko Kanervolta saamastamme pienoismallikokoelmasta.
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille . Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Syyskokous pidettiin samoissa tiloissa 08.12.2011. Ennen kokouksen alkua pidimme hiljaisen hetken varjolaivueeseen siirtyneen, hallituksen jäsenen Uolevi Österin muistolle.
Kokousväelle esiteltiin pienoismallien loppuvuoden tilanne.
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Näyttelytilahankkeen esittelyt
Kuluneen toimintavuoden aikana hanketta on pyritty edistämään tekemällä näyttelykeskuksen kannattavuusselvitys, kustannusten perusteet /hankesuunnitelma.
ELY:n rahoituspäätös vaati kilpailutuksen ja selvityksen omarahoituksesta.
Ulkopuolisen taloudellisen tuen etsimiseksi hallitus päätti toistaiseksi jättää ko. hankkeen hieman taka-alalle uutta vaihetta odottamaan.

Jäsenistöä on pyritty informoimaan hankkeesta aina kuin on ollut mahdollista, esimerkiksi Samuli Puotilan pitämän esitelmän ja jäsentiedotteiden muodossa.

Hallitus suunnitteli edelleen uusia tapoja saada hankkeelle näkyvyyttä ja viedä asiaa eteenpäin.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kolme tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista.

Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöity ajankohtaisista ilmailuasioista.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.

Kesätapahtumana toteutettiin kokoontuminen Jämillä Fly In- tapahtuman yhteydessä 16.07.2011.

Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org

Huomionosoitukset !
Seuran standaarit:
Kalevi Lehto Hallituksen jäsenyys Seuran perustamisesta lähtien
Klaus Lehtonen Hallituksen varapuheenjohtaja Seuran perustamisesta lähtien

Muuta
Seuran työryhmät tekevät omat kertomuksensa toiminnastaan.

Hallitus
14.05.2012

KOTISIVUTYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2011
Kotisivutyöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä), Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen ja Juha Pohjamo

Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista. Erilaisista seuraan ja paikalliseen ilmailuun liittyvistä tapahtumista on julkaistu uutisia.
Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2011.

Kotisivutyöryhmä
Samuli Puotila
14.05.2012

NÄYTTELYKESKUSHANKKEEN TYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2011
Työryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä) ja Risto Viljanen

Toimintasuunnitelman mukaisesti hanke on pysäytetty toistaiseksi, koska projektin eteneminen on osoittautunut vaikeaksi ja jatkaminen tällaisenaan turhauttavaksi.
Edellisellä toimikaudella jätettyihin hankkeen taloudellista kannattavuusselvitystä koskeviin tarjouspyyntöihin ei ole vastattu.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy lupautui silloisen toimitusjohtajan Ari Tuulentien mukaan selvittämään kannattavuuslaskelmien tekemistä, mutta asia ei edennyt.
Tuulentiehen ei saatu yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta.

16.3.2012 jätettiin Kantri ry:lle kannattavuusselvitystä varten rahoitushakemus. ELY-keskukselta saatiin kielteinen vastaus rahoitushakemukseen, koska hakemus ei täyttänyt kilpailutuksen osalta hakuehtoja ja omarahoitusosuutta ei saatu hankittua.

Finaviaan otettiin yhteyttä, mutta sieltä ei koskaan tullut vastausta.

Yhteenvetona hankkeen jatkoa varten:
- ELY-keskuksen hakemus voidaan jättää myöhemmin uudelleen, kunhan hakuehdot täyttyvät.
- Myös yhteydet Tampereen Ammattikorkeakouluun kannattaa jatkossa säilyttää, koska he olivat oikeasti kiinnostuneita projektin eteenpäin viemisestä.
- Seutukunnista Vesilahti oli kiinnostunut hankkeesta.
- Kannattaa selvittää Finavian suhtautuminen asiaan.
- Voisiko toimintaa saada aluilleen vaatimattomammin, esimerkiksi pienen näyttelyvitriinin avulla?
- Omarahoitusosuus on saatava ensin hankittua.
- Tredea Oy on saatava mukaan aktiivisemmin (toimitusjohtaja on vaihtunut).
- Yhteistyö muiden ilmailumuseoiden kanssa on tärkeää ja sitä tulee pitää yllä!

Näyttelykeskuhankkeen työryhmä
Samuli Puotila
14.05.2012

PIENOISMALLITYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2011
Pienoismallityöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä), Seppo Kaivola, Pertti Kangasniemi, Tommi Nieminen, Juha Pohjamo, Hannu Puotila, Risto Viljanen ja Uolevi Öster

Seura perusti syksyllä 2011 pienoismallityöryhmän, jonka tehtävänä on käydä läpi Esko Kanervon lahjoittamia pienoismalleja (1808 kpl), kuvata ne, kerätä niistä tietoa ja kirjata ne tietokantaan.

Ryhmän vetäjänä on Samuli Puotila.

Pienoismallit siirrettiin Viljasen kotoa Tampereen Museot Vapriikin varastoon 28.4.2012.

Vapriikki ilmoitti Kimmo Antilan johdolla tekevänsä Suomen ja Tampereen ilmailua koskevan virtuaalimuseon, johon olisi tarkoitus laittaa esille pienoismalliemme kuvia. Projektista innostuneina aloitimme pienoismallien kuvaamisen 30.9.2012. Toimikauden aikana kokoonnuttiin vielä toisen kerran 5.10.2012.

Seura hankki Microsoft Access 2010 –tietokantaohjelman, jolla Samuli Puotila laati pienoismallitietokannan. Tietojen syöttäminen tietokantaan aloitettiin kuvausten myötä.

Työ jatkui seuraavalle toimikaudelle.

Syyskokouksessa 2011 päätettiin kokoontumisista ilmoittaa seuran kotisivuilla.

Pienoismallityöryhmä
Samuli Puotila
14.05.2012

AVAINHENKILÖ- JA MATERIAALITYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2011
Vetäjänä toimii Kalevi Lehto ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.

Asiantuntijoina mm. Raimo Ilvonen, Jouko Lehikoinen, Tapani Keskuoja, Hannu Niskanen, Esko Pohja ja Uolevi Öster. Kiitokset muillekin nimeltä mainitsemattomille osallistujille.

Henkilöhaastatteluja ei ole tehty kaudella 2011.
Toiminta on keskittynyt pienoismallityöhön.

Esinekokoelmaamme on lisätty joitakin lahjoituksia, mm. Paavo Saari lahjoitti Ilmailu-lehden vuosikertoja.

Työ jatkuu seuraavalla toimikaudella.

Työryhmän vetäjä
Kalevi Lehto
14.05.2012