KEVÄTKOKOUS 2011

Paikka: Cargotec Finland Oy Ab, Härmälä
Aika: 18.05.2011 klo 18:00
Läsnä: 14 jäsentä

Alustus
Puheenjohtajamme Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän esitti myös kiitokset Cargotec Finland Oy Ab:n kiinteistöpäällikkö Pekka Puskalle kokouspaikan järjestymisestä.
Viljanen antoi standaarit nro: 3 ja 4 kahdelle ensimmäisessä hallituksessa toimineelle perustajajäsenelle Kalevi Lehdolle ja Klaus Lehtoselle.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen avasi virallisen kevätkokouksen klo 18:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Klaus Lehtonen.

3. Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uolevi Öster ja Esko Pohja.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi. (ks. liite 1)

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (ks. liite 2)

7. Esitetään tilinpäätös
Samuli Puotila esitteli rahastonhoitaja Yrjö Lehtosen laatiman tilinpäätöksen.
(Ks. liite 3, tasekirja)

8. Esitellään toimintakertomus
Risto Viljanen esitteli toimintakertomuksen ja työryhmien toimintakertomukset, 2 kpl. (ks. liite 4, toimintakertomukset 3 kpl)

9. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
Viljanen luki kokoukselle toiminnantarkastuskertomuksen.
Esitetty toiminnantarkastuskertomus kaudelta 1.1.-31.12.2010 hyväksyttiin. (ks. liite 5)

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokous vahvisti neljännen toimikauden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita kokousasioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Klaus Lehtonen kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 18:36.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Tasekirja
Liite 4: Toimintakertomukset, 3 kpl
Liite 5: Toiminnantarkastuskertomus
Liite 6: Läsnäololista


1. KOKOUSKUTSU

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen
Keskiviikkona 18.05.2010 klo 18:00
Cargotec Finland Oy Ab :n tiloissa
Nuolialantie 62 TAMPERE

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat ja mahdolliset muut hallituksen esittämät asiat.
Alustuksena tiedotamme seuran tapahtumista, kuten näyttelykeskushankkeen tilanteesta ja Esko Kanervolta saamastamme pienoismallikokoelmasta

Tervetuloa !

Hallitus
18.04.2011

2. TYÖJÄRJESTYS

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3§ Valitaan kokouksen sihteeri
4§ Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7§ Esitetään tilinpäätös
8§ Esitetään toimintakertomus
9§ Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12§ Kokouksen päättäminen

3. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 - 31.12.2010

Yleistä
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura on toiminut näyttelykeskushankkeemme eteenpäin viemisen ja mahdollisimman avoimen ja tehokkaan jäsenistön tiedottamisen toteuttamiseksi. Hankesuunnitelmaa on esitelty monille tahoille ja suunnittelurahoitusta varten on laadittu uudet rahoitushakemukset. Yhteistoimintaa muiden ilmailun parissa toimivien kanssa on edelleen jatkettu.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Klaus Lehtonen varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri ja hallituksen jäseninä Uolevi Öster, Pertti Kangasniemi sekä Kalevi Lehto.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 10 kertaa.
1. Hallituksen kokous 14.01.2010:Näyttelykeskushankkeen projektisuunnittelua, toimintakauden 2010 strategia ja päätavoitteet sekä jäsenasioita
2. Hallituksen kokous 23.02.2010: Näyttelykeskushanke-asiaa, Esko Kanervon pienoismallilahjoitus, kesän 2010 ilmailutapahtumia.
3. Hallituksen kokous 23.03.2010: kevätkokousasiat ,näyttelykeskusstrategiaa.
4. Hallituksen kokous 06.04.2010: tilinpäätösasiat, toimintakertomus.
5. Hallituksen kokous 28.04.2010: Jäsenasiat ,kevätkokous-asiat.
6. Hallituksen kokous 19.05.2010: Talousselvityksen teko /näyttelykeskushanke, jäsenasiat/ jäsenkirje.
7. Hallituksen kokous 18.08.2010: Näyttelykeskus-hankkeen tilanne /talousselvitys.
8. Hallituksen kokous 15.09.2010:Syyskokousvalmistelut, talousselvityksen vaiheet.
9. Hallituksen kokous 27.10.2010: Näyttelykeskushanke/ liiketoimintasuunnitelma, syyskokous tilanne/valmistelut.
10. Hallituksen kokous 01.12.2010:Syyskokousasiat.

Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 28.04.2010 Kalmar Indusries Oy Ab:n tiloissa Tampereella. Ennen kokousta kiinteistöpäällikkö Pekka Puska esitteli Kalmar Industries Oy Ab:n toimintaa ja ilmailulääkäri Pekka Iisalo piti esitelmän aiheesta ” Lentävä ihminen”.
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille . Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.
Syyskokous pidettiin samoissa tiloissa 01.12.2010. Ennen kokouksen alkua kiinteistöpäällikkö Pekka Puska kertoi Kalmar Industries Oy Ab:n nykytilasta ja muutoksista.
Ilmailulääkäri Pekka Iisalo piti esitelmän jatkaen keväistä esitelmäänsä aiheenaan ”Lentävä ihminen”.
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
Seuran hallituksesta oman pyyntönsä mukaisesti hallitustyön lopettivat varapuheen- johtajana alusta asti toiminut Klaus Lehtonen sekä myös toiminnan alusta asti hallituksessa työskennellyt Kalevi Lehto. Heille kiitos mittavasta panoksesta seuran toiminnassa.
Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Näyttelytilahankkeen esittelyt
Edellisvuosien aikana hanketta on esitelty jo TE-keskuksen johtaja Erkki Lyde´n;ille, Pirkanmaan Liiton kehittämispäällikkö Jukka Alasentielle, Tampereen pormestari Timo P Niemiselle , Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koivistolle, yrittäjä Toivo Sukarille ,Pirkkalan lentoaseman päällikkö Pertti Skogbergille, Tampereen apulaispormestari Irja Tuloselle ja Luova Tampere LUKE-projektipäällikkö Jari Myllymäelle.
Kuluneen toimintavuoden aikana hanketta on esitelty mm. esitelmien ja radio-ohjelman muodossa.
Näyttelytilahankkeemme on ollut puheenaiheena aina kulkiessamme ilmailuväen joukossa, joten sen sisältö on tullut jo laajan joukon sekä jäsenistön tietoon.
Sen voidaan katsoa olevan eduksi asian etenemiselle.
Esittelyjen jatkamiseksi hallitus teki strategian uusista, toivottavasti tehokkaimmista tavoista saada hanke etenemään

Vuoden 2010 aikana näyttelytilahankettamme on päästy esittelemään lisäksi mm: Suomen Lentopelastusseuralle, Kantri ry:lle sekä hankesuunnitelman ja rahoitushakemusten muodossa eri tahoille.

Jäsenistöä on pyritty informoimaan hankkeesta aina kuin on ollut mahdollista, esimerkiksi Samuli Puotilan pitämän esitelmän (kevätkokous) ja jäsentiedotteiden muodossa.

Hallitus suunnitteli edelleen uusia tapoja saada hankkeelle näkyvyyttä ja viedä asiaa eteenpäin.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kaksi tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista..
Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöinyt ulkopuolisia henkilöitä, ajankohtaisista ilmailuasioista.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.
Kesätapahtumana toteutettiin kokoontuminen Jämillä Fly In- tapahtuman yhteydessä.
Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org

Huomionosoitukset !
Kunniajäsenyys myönnetty seuraavasti:
01.12.2010
Kunniajäsen nro 4 Esko Kanervo
1818 yksilöä käsittävän pienoismallikokoelman luovuttaminen seuralle.

Kunniakirja myönnetty seuraavasti:
26.02.2010
Esko Kanervo
Yhteistoiminta pienoismallien luovutuksen yhteydessä.

Kiitoskirja myönnetty seuraavasti :
01.12.2010
Antti Mäkinen
Haukkaveistoksen lahjoitus seuralle.

Hallitus

Kotisivutyöryhmän toimintakertomus 1.1.2010 - 31.12.2010
Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista. Erilaisista seuraan ja paikalliseen ilmailuun liittyvistä tapahtumista on julkaistu uutisia.

Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2010.

Kotisivutyöryhmä
Samuli Puotila

Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus 1.1.2010 - 31.12.2010
Vetäjänä toimii Kalevi Lehto ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.
Asiantuntijoina mm. Raimo Ilvonen, Jouko Lehikoinen, Tapani Keskuoja, Hannu Niskanen, Esko Pohja ja Uolevi Öster.
Kiitokset muillekin nimeltä mainitsemattomille osallistujille.

Työryhmän kokoontumiset toimikaudella 2009:
9.3.2010 Kenraali Heikki Nikusen Haastattelu Pirkkalassa.
6.5.2010 Diplomi-insinööri Risto Marttilan haastattelu Pirkkalassa.

Kotisivuillamme on julkaistu Esko Kanervon ja Jouko Lehikoisen haastattelut.

Kesän aikana kerhohuoneemme tilanne Pirkkalassa paheni ja poistumisuhka kasvoi. Tilanne vaikutti huolestuttavalta, kunnes yllättäen Tampereen Museot Vapriikista otettiin meihin yhteyttä ja tarjottiin ilmaista säilytystilaa arkistoillemme ja yhteistyön käynnistämistä.

30.9.2010 Neuvottelu Vapriikissa varastotilan käyttöön otosta
13.10.2010 Pakkaustalkoot kerhohuoneella. Kirjasimme ja pakkasimme huolellisesti koko materiaaliarkistomme siirtoa varten.
2.11.2010 Koko seuran tallentama materiaali mukaan lukien Kanervon lahjoittamat pienoismallit on siirretty Vapriikin tiloihin.

Loppuvuodesta pohdimme pienoismallien kirjaamismenetelmää.
Työ jatkuu seuraavalla toimikaudella.

Työryhmän vetäjä
Kalevi Lehto