Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry

Kokouspöytäkirja

SYYSKOKOUS 2008

Paikka:          Kalmar Industries Oy Ab, auditorio

Aika:             10.12.2008 klo 17:30

Läsnä:

Janhunen Kari, Joenperä Asser, Kaivola Seppo, Kangasniemi Pertti, Kauppinen Pentti, Laukkanen Jorma, Lehikoinen Jouko, Lehto Kalevi, Lehtonen Klaus, Lehtonen Yrjö, Niemi Pentti, Niskanen Hannu, Nokkonen Seppo, Pohja Esko, Puotila Samuli, Saari Paavo, Salonen Kalevi, Silander Markku, Viljanen Risto

yhteensä: 19


0. Alustus                  

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen aloitti tilaisuuden toivottamalla eversti Kari Janhusen tervetulleeksi. Janhunen piti esitelmän Ilmavoimien ja erityisesti Satakunnan lennoston nykytilasta.

Varapuheenjohtajamme Klaus Lehtonen julisti puheenjohtajan nuijan suunnittelu- ja toteutuskilpailun avatuksi. Kaikille avoin kilpailu on voimassa huhtikuun alkupäiviin asti. Nuijasta tehdään piirustus, valokuva tai valmis tuotos..


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Viljanen avasi syyskokouksen klo 18:25.


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola. Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Yrjö Lehtonen ja Jouko Lehikoinen.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin .                                                                   


5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin.


6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

Esitetty tulo- ja menoarvio kolmannen toimikauden loppuun 31.12.2009 hyväksyttiin.


7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 € kolmannen toimikauden loppuun 31.12.2009 saakka.


8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kokous valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Risto Viljasen. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Klaus Lehtonen.


9. Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)

Kokous valitsi ensimmäisen hallituksen jatkamaan seuraavalle toimikaudelle, lukuun ottamatta Pentti Niemeä, joka ilmoitti haluavansa erota hallituksesta. Niemen tilalle valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi seuran perustajajäsen Pertti Kangasniemi. Muut hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Kalevi Lehto, Samuli Puotila ja Uolevi Öster.


10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

1. tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto Summanen & Järvisalo Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Reijo Summanen (HTM).

2. tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto Summanen & Järvisalo Oy:stä Juha Järvisalo (HTM).

1. varatilintarkastajaksi valittiin ekonomi Pekka Paunu.

2. varatilintarkastajaksi valittiin Jouko Lehikoinen.


11. Muut asiat

11.1. Näyttelykeskushankkeen informointi

Puheenjohtaja Risto Viljanen esitteli näyttelykeskushankkeemme vaiheita syksyn 2008 ajalta ja viittasi kokouskutsun yhteydessä jaettuun jäsentiedotteeseen. Viljanen kertoi vierailustamme lentoasemapäällikkö Pertti Skogbergin luokse ja hänen osuudestaan Pirkkalan kunnan kaavoitusasioissa.

Vierailimme myös Pirkanmaan liitossa Jukka Alasentien luona jo toistamiseen, jolloin saimme kannustuksen projektisuunnitelman rahoituksen hakemiseksi. Liitto voisi rahoittaa suunnittelusta 60 % (60 000 €) ja loppua 40 % (24 000 €) päätimme hakea Tampereen kaupungilta sekä seutukunnilta.

Esittelimme hanketta myös apulaispormestari Irja Tuloselle, joka kannusti myös rahoitushakemuksen jättämistä.

Pormestari Timo P. Nieminen ilmoitti kirjeitse Viljaselle, että hakemuksemme on siirretty suoraan seutukunnan käsiteltäväksi.

Projektisuunnittelijaksi olemme saaneet eversti evp. Pekka Hiltusen, jonka toivomuksesta projektisuunnittelun kustannusarviota on muutettu 150 000 € (Lasse Paanasen / Luova Tampere toimesta).

LUKE / Jari Myllymäki ehdotti näyttelykeskuksen sijoittamista osaksi tulevaa terminaalilaajennusta.

Välitavoitteenamme on hankkia väliaikaista näyttely- ja toimintahallitilaa. DC-3 yhdistyksen avustamana olemme olleet mukana Vuosaaressa sijaitsevat 2900 m2 suuruisen teräshallin hankkimisessa ja sijoittamisessa joko Mänttään tai Orivedelle.

Hallitus sai läsnäolijoilta tunnustuksen ahkerasta toiminnasta näyttelykeskushankkeen toteuttamiseksi.

11.2. Toimintatyöryhmän perustaminen

Seuran jäsentoiminnan suunnittelua ja toteuttamista varten tässä kokouksessa perustettiin toimintatyöryhmä, jonka koollekutsujaksi ja vetäjäksi valittiin jäsen Jorma Laukkanen. Laukkanen kutsuu muut työryhmän jäsenet.

Laukkanen informoi tarvittaessa hallitusta työryhmän toiminnasta. Työryhmän päätökset vahvistetaan hallituksessa.


12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:15.


Liitteet:

Liite 1: Jäsentiedote 02/2008

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Työjärjestys

Liite 4: Toimintasuunnitelma 3. kaudelle 2009


JÄSENTIEDOTE  2 / 2008

HYVÄT PIHISLÄISET,

Pahoittelemme kiireen aiheuttamaa viivästystä jäsentiedotteen lähettämisessä. Tällä hetkellä seuran hallitus painii suurten kysymysten alla. Monitoimi- ja näyttelykeskushankkeemme on nytkähtänyt eteenpäin suurin harppauksin.

Keväällä kävimme neuvotteluja Tampere-Pirkkalan lentokenttäpäällikkö Pertti Skogbergin kanssa, joka on hankkeemme takana. Hän lupasi ottaa keskuksen sijoittumisen lentokenttäalueelle esille ilmailulaitoksen päätöksenteossa ja olla tukenamme Pirkkalan kunnan kaavoitustoiminnassa.

Kesän päätyttyä olemme käyneet hankkeen projektisuunnittelun käynnistämiseksi neuvotteluja Pirkanmaan liitossa, joka näkee edelleen hankkeessa potentiaalisia mahdollisuuksia sen monipuolisuuden myötä. Pirkanmaan liitto voisi rahoittaa projektisuunnittelun kuluista 60 %. Omaksi osuudeksemme jäisi 40 %, jonka kartuttamiseksi seuramme olisi itse anottava rahoitusta muilta julkisilta tahoilta. Meidän tulisi laatia projektisuunnitelma ja etsiä työn tekijäksi vastuullinen ja arvovaltainen vetäjä.

Omaa rahoitusosuutta pohtiessamme päädyimme hakemaan tukea Tampereen kaupungilta ja ympäristökunnilta. Rahoitushakemusta varten varasimme audienssin kaupungin apulaispormestari Irja Tuloselle, joka kannatti hankettamme ja erityisesti sen koulutukseen liittyviä toimintoja. Hän kehotti meitä jättämään rahoitusanomuksen kaupungille ja lupasi esitellä sen valtuustolle henkilökohtaisesti ja pormestari Timo P. Niemisen tuella.

Laadimme kustannus- ja aika-arvion projektisuunnitelmasta. Laskimme työhön kuluvan kaikkine kuluineen 60 000 € ja se tehtäisiin vuoden 2009 aikana. Tämän pohjalta laadimme rahoitusanomuksen 24 000 € osuudelle (40%) ja jätimme sen pormestarin sihteerille 23.10.2008. Hiljattain saimme pormestarilta henkilökohtaisen viestin, että anomuksemme on siirretty suoraan seutukunnalle käsiteltäväksi. Lopullista päätöstä odotamme vielä.

Rahoituksen saatuamme voimme hakea loppuosuutta Pirkanmaan liitolta.

Projektisuunnitelman vetäjän valinta on vielä kesken, mutta olemme saaneet merkittävää apua esivalmisteluissa eversti Pekka Hiltuselta. Hänen esityksestään haemme lisärahoitusta myös toiselta julkiselta taholta.

Toinen ajankohtainen asia on arkistointityön käynnistäminen. Työ on tarkoitus teettää ulkopuolisella museoalan ammattilaisella tai alan opintojen harjoitustyönä. Kehitystyön ja itse arkistoinnin teettämiseksi laitteineen ja tarvikkeineen olemme jättäneet rahoitusanomukset lokakuussa 2008 Tampereen Teknilliselle Seuralle ja Suomen Kulttuurirahastolle.

Kolmas tärkeä hanke on ollut väliaikaisen näyttely- ja toimitilan etsiminen. Tässä asiassa olemme saaneet tukea DC-3 –yhdistykseltä, joka on kertonut ilmaiseksi saatavasta teräsrakenteisesta n. 600 m² hallista. Kustannuksia syntyisi vain purku-, kuljetus- ja kokoamistyöstä. Tilan toteuttamiseen liittyy myös sen sijaintikysymys. Tällä hetkellä on selvitystyön alla hallin sijoittaminen Mänttään Sassin kentälle tai Orivedelle.

DC-3 –yhdistys on pyytänyt meiltä apua entisöintitilojen järjestämiseksi.

Hallituksen kaikki aika on mennyt näissä kysymyksissä, mutta niinhän se on tarkoituskin. Jäsenistöltämme olemme saaneet toivomuksen seuran jäsentoiminnan lisäämiseksi. Se olisi erittäin tärkeätä ja siksi tulemme syyskokouksessa esittämään toimikunnan perustamista jäsentoiminnan suunnittelua ja järjestämistä varten. Valitsemme toimikunnalle vetäjän, joten tulkaa mukaan vaikuttamaan toimintamme monipuolistamiseen.

Myös avainhenkilö- ja materiaalityöryhmän toimintaan voi ottaa osaa. Teemme henkilöhaastatteluja ja otamme vastaan ilmailuhistoriallista materiaalia. Kokoontumisissamme kuulee paljon mielenkiintoisia tarinoita liittyen vanhoihin esineisiin ja laitteisiin. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä ryhmän vetäjään Kalevi Lehtoon (puh. 0400-331 815, s-posti: kalevilehto(at)hotmail.com).

Kotisivumme kaipaa edelleen ilmailuaiheisia juttuja ja tarinoita. Jokainen kerrottu tarina, lyhytkin sellainen on tallentamisen arvoinen. Rohkeasti vain kynä käteen ja muistelemaan! Voit tulla myös avainhenkilötyöryhmän tapaamiseen juttelemaan ja muistelemaan.

Jäsenmäärämme on kasvanut mukavasti. Tällä hetkellä seuramme jäsenenä on 91 henkilöä. Olemme mielissämme näin suuresta kannatuksesta. Se asettaa myös vaatimuksia jäsentoimintamme kehittämiseksi.

Liitteenä on syyskokouksen 2008 kutsu, esityslista ja toimintasuunnitelmaehdotus ensi kaudelle.

Syyskokouksessa kuulemme eversti Kari Janhusen esitelmän ilmavoimien ja erityisesti Satakunnan lennoston nykytilasta. Kerromme myös ajankohtaisinta tietoa hankkeisiimme liittyen sekä muusta toiminnasta.

Tervetuloa syyskokoukseen !

Terveisin

Hallitus

25.11.2008


KOKOUSKUTSU

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen:

Keskiviikkona 10.12.2008  klo 17:30

Kalmar Industries Oy Ab:n auditoriossa Nuo-lialantie 62 TAMPERE

Eversti Kari Janhunen pitää esitelmän ilmavoi-mien ja erityisesti Satakunnan lennoston nykyti-lasta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokouk-selle määräämät asiat.

Tervetuloa !

Hallitus

25.11.2008


SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 10.12.2008

1.         Kokouksen avaus

2.         Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

4.         Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.         Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6.         Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

7.         Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

8.         Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9.         Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)

10.         Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11.         Muut asiat

- Näyttelykeskushankkeen informointi ja muut tapahtumat kuluneelta toimikaudelta

- Toimintatyöryhmän perustaminen

12. Kokouksen päättäminen


TOIMINTASUUNNITELMA 3. KAUDELLE 2009

Sääntöjen määräämä toiminta

Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.

Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.


Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus

Käynnistämme hankkeen projektisuunnittelun. Tiedotamme rahoitus-päätöksistä ja hankkeen kulusta kotisivujemme sekä jäsenkirjeen kautta.

Tutkimme myös vaihtoehtoja väliaikaisen näyttely- ja toimintahallitilan järjestämiseksi.

Pyrimme ottamaan osaa Aviator -projektiin.


Materiaali- ja henkilötyöryhmä

Teetämme esineiden arkistointijärjestelmän kehitystyön sekä arkistoinnin ulkopuolisella ammattilaisella.

Järjestämme ilmailumme keskeisten henkilöiden haastatteluja.

Pyrimme myös yhteistyöhön haastatteluja jo tehneiden tahojen kanssa.


Kotisivujen teko

Sivuston kehitystyö jatkuu.

Toivomme jäsentemme osallistumista sivuston sisällön tuottamiseen ja kehittämiseen. Kertokaa tarinoita ja historiaanne ilmailun parissa. Otamme vastaan myös valokuvia ja filmejä.


Vierailut ja tapahtumat

Perustamme jäsenistöstä toimintatyöryhmän, joka suunnittelee ja järjestää jäsenistölle erilaista toimintaa, vierailuja ja tapahtumia.

Kesällä järjestämme retken tai otamme osaa jo järjestettyyn ilmailutapahtumaan.


Tiedottaminen

Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla. Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme. Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.


Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen

Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden ja -yhdistysten kanssa.


Varainhankitasuunnitelma

Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartuttamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.

Teemme myös rahoitusanomuksia julkisille tahoille.


PALUU