Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura

Kokouspöytäkirja

PERUSTAVA KOKOUS

Paikka: Tampereen kaupunginkirjasto Metso, Sali 2

Aika: 26.4.2006 klo 17:00

Läsnä: Ilvonen Raimo, Lehto Kalevi, Viljanen Risto, Saari Paavo, Kaivola Seppo, Lehtonen Yrjö, Pohjamo Juha, Kauppinen Pentti, Silander Markku, Paasikoski Markku, Öster Uolevi, Minkkinen Pertti, Kauppinen Jukka, Pakarinen Erkki Olavi, Hildén Juhani, Tuominen Erkki, Kangasniemi Pertti, Ruotsila Tapio, Niemi Pentti, Lehtonen Klaus, Puotila Samuli1. Kokouksen avaus

Klaus Lehtonen avasi kokouksen ja piti tervetulopuheen.

Pentti Niemi piti alustuspuheen. (ks. Liite 1)

Todettiin, että kokouksesta on tiedotettu julkisesti (ks. Liite 2). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Klaus Lehtonen, sihteeriksi Samuli Puotila ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Kaivola ja Yrjö Lehtonen.3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys. (ks. liite 3)4. Yleiskeskustelu yhdistyksen perustamisesta (tarve ja tavoitteet)

Todettiin, että ilmailun vanhat osaajat ja taitajat ovat vielä hengissä, joten olisi korkea aika perustaa perinteitä keräävä ja tallentava järjestäytynyt yhteisö.  Tarkoituksena olisi toimia myös tahona, jolle ihmiset voisivat luovuttaa ilmailuun liittyviä esineitä ja tarinoita. Seuran tavoitteena olisi myös perinnetiedon ja – taidon levittäminen.

Viljanen korosti yleisen ilmailuhengen vaalimista.

Lentomestari Pakarinen toi esille ilmailun erikoistapausten tallentamisen ja niistä kertomisen tärkeyden. Erityisesti nuoria tulisi saada mukaan.

Minkkinen totesi Tampereen olevan ”materiaalipaitsiossa” tallennettavan lentävän materiaalin suhteen. Työtä olisi kuitenkin paljon paikallisen materiaalin keräämiseksi.5. Yhdistyksen perustamisesta ja nimestä päättäminen

Kokouksessa läsnäolijat päättivät perustaa ”Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura” – nimisen yhdistyksen. Nimi kirjoitetaan siten, että jokaisen sanan ensimmäinen kirjain on iso kirjain.6. Perustajajäsenten toteaminen ja perustamisasiakirjan allekirjoittajien valitseminen

Kokouksessa jäseniksi ilmoittautuneet kirjataan seuran perustajajäseniksi ja numeroidaan aakkosjärjestyksessä. (ks. liite 4)

Perustajajäsenet allekirjoittavat perustamisasiakirjan.7. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

Sääntöehdotukseen tehdään seuraavat korjaukset:

Kohta 1: Seuran nimen kirjoitusasu muutetaan päätetyn mukaiseksi: ”Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura”.

Kohta 2: Lisätään seuran säätiöön liittämisen mahdollistava kohta: ”Seura voi toimintansa toteuttamiseksi liittyä toimintaansa tukevaan säätiöön”.

Kohta 3: Poistetaan turhia ”Seura” – sanoja.

Tasa-arvon toteuttamiseksi jäseneksi liittyvän / jäsenen kansallisuuteen viittaava ensimmäisessä kappaleessa oleva kohta: ”Suomen kansalainen” muutetaan sanaksi: ”henkilön”.

Kohta 6: Hallituksen voi kutsua koolle vähintään kolme hallituksen jäsentä.

Kohta 7: Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi muu hallituksen jäsen yhdessä.

Kohta 9:Seuran vuosikokoukset pidetään hallituksen määränä päivänä ja määräämässä paikassa.

Kohta 14: Seuran purkautuessa tai lakkautettaessa sen omaisuus luovutetaan sen tavoitteita tukevalle yhteisölle seuran viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Hallitus tarkistaa sääntöjen lainmukaisuuden ja sanamuodot sekä allekirjoituksellaan vahvistaa ne, ennen perustamisasiakirjan lähettämistä.8. Yhdistyksen ensimmäisen toimintakauden pituudesta päättäminen

Päätettiin, että ensimmäinen toimintakausi päättyy 31.12.2007.9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen ensimmäiselle toimintakaudelle

Ensisijainen tavoite on löytää ja hankkia tila ensimmäisille saaduille esineille. Aluksi tulisi löytää tila perinnehuoneelle.

Hallitus miettii muuta toimintaa ja toimintatapoja sekä laatii toimintasuunnitelman ensimmäiselle toimintakaudelle, sisältäen mm. perinneaineiston keräämistä, yhteyksien luomista eri tahoille (mm. kiltoihin), vierailu johonkin maanpuolustus- / historialliseen kohteeseen.10. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen

Päätettiin, että vuosittainen jäsenmaksu on 10 €.11. Talousarvion hyväksyminen ensimmäiselle toimintakaudelle

Hallitus määrittää ensimmäisen talousarvion käytettävissä olevien resurssien mukaan.12. Hallituksen toimihenkilöiden valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin: majuri evp. Risto Viljanen.

Varapuheenjohtajan määrää hallitus.

Sihteeriksi valittiin: Samuli Puotila.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Pentti Niemi, Kalevi Lehto, Klaus Lehtonen, Uolevi Öster

1. tilintarkastajaksi valittiin: Reijo Summanen (tilintarkistustoimisto)

2. tilintarkastajaksi valittiin: ekonomi Pekka Paunu

Varatilintarkastajaksi valittiin: Seppo Kaivola.13. Muut asiat

Hallitus rekisteröi seuran mahdollisimman pian.

Hallitus määrää materiaaliyhteyshenkilön.

Hallitus hakee perinnehuonetilaa / aineiston säilytystilaa.

Hallitus järjestää seuran logon suunnittelun.

Hallitus määrittää seuraavan kokoontumisensa mahdollisimman pian.Liitteet:

Liite 1: Pentti Niemen alustuspuhe

Liite 2: Ilmoitus Aamulehdessä

Liite 3: Työjärjestys

Liite 4: Läsnäololistan valokopioLIITE 1, 26.4.2006.  Perustamiskokous kirjasto Metsossa klo 17:00 Sali numero 2kokouksen aihe on perustaa PIRKANMAAN ILMAILUHISTORIALLINEN SEURA.

Miten tähän on tultu?

Kaiken takana on alueemme ilmailuhistorialliset tapahtumat 1900 luvun alkupuolelta, jatkuen lentokonetehtaan merkitykseen joka monin tavoin liittyy alueemme kuin myös koko kansamme historiaan, sotavuosien kuin myös niiden jälkeistenkin vuosien aikana!

Ilmavoimien lentovarikon toiminta Tampereella sekä koelentotoiminta olivat hyvin ratkaisevia tekijöitä maamme ilmavoimien hyväksi selviytyä sotavuosien ankarista koettelemuksista

Siviili-ilmailun osuus kaikkine osa-alueineen oli myös merkittävä tekijä Härmälän lentokentän historiassa!

Kutsuessani 1999 koolle entisiä lentokonetehtaalla koulutuksen saaneita ammatti miehiä ja lentotoiminnassa mukana olleita niin harrastajia kuin alan ammattilaisiakin päätimme perustaa Tampereen ilmailun Harmaat-kotkat.

Harmaat-kotkat on toiminut vapaamuotoisena yhteisönä eli me emme ole rekisteröityneet.

Olemme kuitenkin saaneet aikaan rakennus ja suunnittelu toimintaa jonka tuloksena on pelastettu jälkipolvien nähtäväksi Tampereella toteutettuja sekä kokeiltuja ilmailumme alkutaipaleen koneita.

Taiteilija kuvanveistäjä Aadolf Aarno teki Tampereella 20.4.1911 Pyhäjärven jäällä Härmälänsaaren tuntumassa maamme ensimmäiset lentoyritykset hankkimallaan Demoiselle koneella. Tämän koneen näköismallin Harmaat-kotkat saivat valmiiksi Pirkanmaa näyttelyn avajaisiin Museokeskus Vapriikkiin 20.4.2001.

Toisena työnä teimme Rakennusmestari Jonas Andersonin suunnitteleman ja rakentaman lentävänlavitsan jota hän kokeili Tampereella 1908. Tämä helikopteria lähinnä muistuttavan laitteen näköis malli valmistui 2003. Lentävä lavitsa oli Harmaidenkotkien ja lentovarikon killan yhteinen projekti. Laite on ollut näytteillä Museokeskus Vapriikissa.

Kellosiiveksi ristitty maailman ensimmäinen ilmatyyny aluksen prototyyppi jonka suunnitteli Di Toivo J Kaario, valmistui kokeiluihin 1949. Laitteesta tehtiin näköismalli yhteistyönä lentovarikon killan ja Museokeskus vapriikin kanssa.

Lyhyesti näin, mutta perusteluiksi tämän päivän ajatukselle, jota varten olemme kokoontuneet. Katson löytyvän pitävät perusteet PIRKANMAAN ILMAILUHISTORIALLISEN SEURAN perustamiseksi.

Harmaidenkotkien puolesta.LIITE 2, KUTSU PERUSTAMISKOKOUKSEEN.

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seuran  perustava kokous pidetään Tampereen kaupungin kirjasto Metsossa keskiviikkona huhtikuun 26.päivänä v.2006 klo 17:00  salissa no:2.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki ilmailusta ja ilmailun historiasta kiinnostuneet henkilöt.

Kokouksessa päätetään Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seuran perustamisesta, ilmailuhistorian ja perinteen keräämisen ja tallentamisen tavoitteista, sekä seuran hallinnosta ja säännöistä.

 TERVETULOA !

 Kokoonkutsuja: Tampereen Ilmailun Harmaat KotkatLIITE 3, PIRKANMAAN ILMAILUHISTORIALLINEN SEURA

PERUSTAMISKOKOUS

Paikka:         Tampere, Kaupunginkirjasto Metso, Sali 2

Aika:            26.4.2006 klo 17:00

T Y Ö J Ä R J E S T Y S

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Yleiskeskustelu yhdistyksen perustamisesta

5. Yhdistyksen perustamisesta ja nimestä päättäminen

6. Perustajajäsenten toteaminen tai perustamisasiakirjan allekirjoittajien valitseminen

7. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

8. Yhdistyksen ensimmäisen toimintakauden pituudesta päättäminen

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen ensimmäiselle toimintakaudelle

10. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen ensimmäiselle toimintakaudelle

11. Talousarvion hyväksyminen ensimmäiselle toimintakaudelle

12. Hallituksen toimihenkilöiden valitseminen

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminenPALUU