KEVÄTKOKOUS 2013

Paikka: Tampereen Museot Vapriikki, Tampere, Saunakabinetti
Aika: tiistai 28.05.2013 klo 16:00

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtajamme Pertti Kangasniemi toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi virallisen kevätkokouksen klo 16:15.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylhämö.

3. Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Marttila ja Markku Silander.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös
Samuli Puotila esitteli Yrjö Lehtosen laatiman tilinpäätöksen.

8. Esitellään toimintakertomus
Samuli Puotila esitteli Risto Viljasen laatiman toimintakertomuksen ja työryhmien toimintakertomukset.
Kokous keskusteli materiaalin vakuuttamisesta, joka todettiin erittäin vaikeaksi toteuttaa.

9. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
Samuli Puotila luki kokoukselle Pekka Jylhämön laatiman toiminnantarkastuskertomuksen.
Esitetty toiminnantarkastajien tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.-31.12.2011 hyväksyttiin.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokous vahvisti toimikauden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pekka Jylhämö kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 16:45.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Toimintakertomukset

LIITE 1:

K o k o u s k u t s u

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen Tiistaina 28.05.2013, alkaen klo 16:00
Tampereen Museokeskus Vapriikin kabinetissa, Alaverstaanraitti 5, TAMPERE

Kokoonnumme tuloaulassa, josta siirrymme kokoustilaan.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Alustuksena kerromme seuramme kuulumisia.
Liitteenä kokouksen esityslista ja toimintakertomukset kaudelta 2012.

Tervetuloa !

Hallitus 07.05.2013

LIITE 2:

KEVÄTKOKOUKSEN 2013 TYÖJÄRJESTYS

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3§ Valitaan kokouksen sihteeri
4§ Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7§ Esitetään tilinpäätös
8§ Esitetään toimintakertomus
9§ Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12§ Kokouksen päättäminen

LIITE 3:

Toimintakertomus 1.1.2012- 31.12.2012

Yleistä
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura on pyrkinyt toimimaan mahdollisimman avoimen ja tehokkaan jäsenistön tiedottamisen toteuttamiseksi. Yhteistoimintaa muiden ilmailun parissa toimivien tahojen kanssa on edelleenkin jatkettu, mm. Tampereen museotoimen ja Vapriikin kanssa yhteistoiminta on ollut antoisaa.
Näyttelykeskushanke on ollut toiminnassa vielä taka-alalla, mutta uutta vaihetta odotetaan, uusien päättäjien ollessa esittelymme kohteina. Olemassa olevaa materiaalia on saatu arkistoitua. Varastoissa olevaa tavaraa ja esineistöä on lajiteltu ja inventoitu kuluneen menneen vuoden aikana.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Pertti Kangasniemi varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri, Yrjö Lehtonen rahastonhoitaja ja hallituksen jäseninä Seppo Kaivola ja Jouko Lehikoinen.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 8 kertaa.
1. Hallituksen kokous 08.02.2012: Toimikauden 2012 strategiaa; kokoelmat, arkistotyö, jäsentoimintaa, näyttelytoimintaa, vakuutusasiaa.
2. Hallituksen kokous 07.03.2012: PIK-12 ,arkistointityö, yhteistyö Suomen Ilmailumuseon kanssa, Esko Kanervon pienoismallit tilanne, kesän 2012 ilmailutapahtumia.
3. Hallituksen kokous 17.04.2012: kevätkokousasiat, pienoismallien inventointitilanne, varastoasiaa.
4. Hallituksen kokous 29.05.2012: tilinpäätösasiat, toimintakertomus, inventoinnit.
5. Hallituksen kokous 14.08.2012: Jäsenasiat, PIK-12 tilanne, kuljetuskärryn vakuutus, varaston tilanne, Piltzin ja Österin kuva-arkistot.
6. Hallituksen kokous 11.09.2012: Marlin-lentoveneen siirto, kuva-arkistosta postikorteiksi- idea, yhteistyömahdollisuus Tampereen Laskuvarjokerhon kanssa.
7. Hallituksen kokous 24.10.2012: Vapriikki-yhteistyö, postikorttiasiaa, jäsenasiaa, syyskokousvalmisteluja.
8. Hallituksen kokous 24.11.2012: syyskokous tilanne/valmistelut.

Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 29.05.2012 Cargotec Finland Oy:n tiloissa Tampereella. Ennen kokousta, alustuksen muodossa, Tapani Keskuoja kertoi mielenkiintoisesta ”Hanssin Jukan” entisöintiprojektista.
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Syyskokous pidettiin Tampereen Museokeskus Vapriikin tiloissa 28.11.2012. Ennen kokouksen alkua pidimme hiljaisen hetken varjolaivueeseen siirtyneen jäsenemme Teuvo Oksasen muistolle.
Kokousväelle esiteltiin Museokeskus Vapriikin toimintaa Riitta Kelan toimesta.
Ennen kokousta luovutettiin Kimmo Antilalle seuramme kunniakirja nro 6.
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kolme tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista.

Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöity ajankohtaisista ilmailuasioista.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.
Kesätapahtumana toteutettiin kokoontuminen Jämillä Fly In- tapahtuman yhteydessä.
Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org

Huomionosoitukset !
Seuran kunniakirja nro 6 on myönnetty Kimmo Antilalle tehokkaasta ja antoisasta yhteistyöstä Museokeskus Vapriikin ja Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seuran kesken.

Hallitus 07.05.2013

Kotisivutyöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012

Kotisivutyöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä), Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen ja Juha Pohjamo

Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista. Erilaisista seuraan ja paikalliseen ilmailuun liittyvistä tapahtumista on julkaistu uutisia.
Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2012.

Samuli Puotila 07.05.2013

Pienoismallityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012

Pienoismallityöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä), Seppo Kaivola, Pertti Kangasniemi, Tommi Nieminen, Juha Pohjamo, Hannu Puotila ja Risto Viljanen

Pienoismallien kuvauksen ja tietokantaan kirjaamisen ensimmäinen vaihe on saatettu valmiiksi. Kaikki Suomeen ja Tampereeseen liittyvät konetyypit (90 kpl) on syötetty tietokantaan. Tietojen täydentäminen on käynnistetty. Esko Kanervo on myös luovuttanut muutamia pienoismalleja lisää. Pienoismallityöryhmä on kokoontunut toimikaudella 2012 kaksi kertaa, 19.1. ja 2.2.
Tampereen Museot Vapriikki on edelleen kiinnostunut pienoismallikokoelman hyödyntämisestä näyttelyssä.

Samuli Puotila 07.05.2013

Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012

Vetäjänä toimii Samuli Puotila ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.
Asiantuntijoina mm. Raimo Ilvonen, Jouko Lehikoinen, Pertti Kangasniemi, Seppo Kaivola, Tapani Keskuoja, Hannu Niskanen, ja Esko Pohja. Kiitokset muillekin nimeltä mainitsemattomille osallistujille.

Henkilöhaastatteluja ei ole tehty kaudella 2011, koska toiminta on keskittynyt pienoismallityöhön ja varaston inventointiin.

Esinekokoelmaamme on lisätty joitakin lahjoituksia, mm. Seppo Kaivola lahjoitti Ilmailu-lehden vuosikertoja, Esko Kanervo lahjoitti mittavan kokoelman ilmailun aikakausilehtiä, kirjoja, julisteita ja esitteitä. Suurin osa materiaalista on ulkomaisia julkaisuja, joiden kuuluminen kokoelmiimme arvioidaan työryhmässä.
Esko Kanervo lahjoitti myös lukuisia pienoisvetureita ja Tintti-sarjakuvien keräilyautoja. Veturit pyritään lahjoittamaan esim. Suomen rautatiemuseolle ja Tintti-autot myydään seuran materiaalityöryhmän toiminnan hyväksi.
Uolevi Österin ja Pertti Piltzin jäämistöstä saimme mittavat valokuvakokoelmat arkistoomme. Yhteensä n. 500 ilmailuvalokuvaa on digitoitu. Luovuttajina olivat Eila Öster ja Tuulikki Piltz.

Kokoelmamme on edelleen Vapriikin varastossa. Syyskuussa 4.9. järjestimme varaston siirtotalkoot, jossa varastotilojen vesivahinkoremontin vuoksi jouduimme siirtämään kokoelmamme suojattuun tilaan. Varaston pysyminen Vapriikissa on epävarmaa.
SEURA TARVITSEE UUDEN PYSYVÄN VARASTOTILAN ! Muuten toimintamme on jopa uhattuna.

Työryhmä on kokoontunut toimikaudella 2012 kaksi kertaa, 9.8. ja 4.9. (siirtotalkoot).

Samuli Puotila 07.05.2013