Seuran sääntöihin voit tutustua tästä

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n säännöt                                   (versio 1.1, 4.10.2006)

 

 

1. Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä ”Seura”.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

 

Seuran tarkoituksena on:

 

-       Pirkanmaan ilmailuperinteen ja – historian, sekä yleensä ilmailuhengen vaaliminen.

 

Seuran toimintamuodot ovat:

 

-       Paikallisen ilmailun historia- ja perinneaineiston kerääminen, tallentaminen ja julkaiseminen,

-       perinnetilaisuuksien sekä vierailujen järjestäminen,

-       yhteydet ilmailu- tai maanpuolustusaatteellisiin kiltoihin, järjestöihin, yhdistyksiin ja museoihin, sekä

-       pirkanmaalaisten nuorten ilmailuharrastusten sekä historian ja perinnetiedon lisääminen opetus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan avulla.

 

Toimintansa tukemiseksi ja varojen hankkimiseksi Seura voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ja asiamukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahan keräyksiä sekä maksullisia ajanvietetilaisuuksia.

 

Seura voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

Seuran toiminnan toteuttamiseksi voidaan siihen muodostaa rekisteröimättömiä alaosastoja toimialoittain tai paikkakunnittain.

 

Seura voi toimintansa toteuttamiseksi liittyä toimintaansa tukevaan yhdistykseen ja/tai säätiöön.

 

3. Jäsenet

 

Seuran hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi hyvämaineisen henkilön, joka on kiinnostunut Seuran tarkoituksesta ja toimintatavoista.

 

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka edistää sen tarkoitusperiä. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi Seuran tarkoitusperiä huomattavasti edistäneen henkilön.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Hallitus voi erottaa Seurasta jäsenen, joka

 

-       toimii vastoin Seuran sääntöjä ja tarkoitusperiä, tai

-       tahallaan vahingoittaa Seuraa, tai

-       on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa kahden perättäisen vuoden osalta.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta- ja kannattajajäseniltä perittävän, kummallekin jäsenryhmälle erikseen määrättävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Seuran syyskokous.

 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

6. Hallitus

 

Seuran asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet ovat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus voi nimetä määrittämiinsä erityistehtäviin Seuran jäseniä tai työryhmiä alaisuuteensa.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä ovat läsnä.

 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Seuran nimen kirjoittaminen

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Seuran kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä ja määräämässä paikassa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

 

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Seuran kokousten koolle kutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kunkin jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai postiosoitteeseen osoitetulla kirjeellä.

 

 

11. Varsinaiset kokoukset

 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Ainakin toisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan on oltava Seuran jäsen.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

 

13. Seuran purkaminen

 

Päätös Seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä Seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava Seuran purkamisesta.

 

14. Seuran omaisuuden ja varojen käyttö purkautumis- tai lakkauttamistapauksessa.

 

Jos Seura purkautuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus ja varat luovutetaan Seuran viimeisen kokouksen määräämälle, sen tavoitteita tukevalle rekisteröidylle yhdistykselle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle.

 

 

 

 

 

Hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus:                                   Hallituksen jäsenet:

 

 

________________________________                    ___________________________________

 

 

                                                                                    ___________________________________

 

 

                                                                                    ___________________________________

 

 

                                                                                    ___________________________________

 

 

                                                                                    ___________________________________